Three Cute Cherries


Jumat, Maret 16, 2012

akhlak baik dan akhlak buruk

BAB I
 PENDAHULUAN

A.      Latar belakang
Kata akhlak berasal dari dari bahasa arab khuluq yang jamaknya akhlak yang artinya  perangi atau budi pekerti. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif  yang mendasari perbuatan dan tindakan dan adanya petunjuk yang mengatakan itu baik  berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul saw. Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar tentang segala sesuatu tindakannya hanya mengharap ridho Allah swt.
Akhlak merupakan masalah yang sangat penting dalam islam. Seseorang dapat dikatakan berakhlak ketika dia menerapakan nilai-nilai islam dalam aktifitas hidupnya. Jika aktifitas itu terus dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran hati maka akan menghasilkan kebiasaan hidup yang baik. Akhlak merupakan perpaduan antara hati, pikiran, perasaan, kebiasaan yang membentuk satu kesatuan tindakan dalam kehidupan. Sehingga bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang jelek dan mana yang cantik dan hal ini timbul dari futrahnya sebagai manusia.
Hati nurani manusia selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah Swt. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar misalnya pengaruh pendidikan, lingkungan, pakaian dan juga pergaulan. Sehingga menyebabkan manusia sulit membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela. Maka kami dalam makalah ini membahas tentang “materia akhlak (akhlak baik dan akhlak buruk”)

B.       Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan maka rumusan masalah yang kami ambil :
1.         Apa pengertian dari akhlak baik dan akhlak buruk?
2.         Apa saja yang termasuk akhlak baik dan akhlak buruk?
3.         Bagaimana penerapannya dalam kehidupan?
C.       Tujuan penulisan
Tujuan penulisan dari makalah ini antara lain
1.         Bentuk penyelesaian tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf
2.         Menjelaskan akhlak baik dan macam-macam akhlak baik dan akhlak buruk dengan macam-macam akhlak buruk.
3.         Mengetahui penerapan akhlak baik dan akhlak buruk dalam kehidupan sehari-hari.

D.      Manfaat penulisan
Kami berharap makalah ini mampu menambah wawasan pembaca mengenai akhlak terpuji yang di ridhoi Allah SWT dan Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menambah iman para pembaca.BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pengertian akhlak baik dan akhlak buruk
Akhlak baik disebut juga akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah, artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan  akhlak buruk  yang disebut juga akhlak mazmumah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan buruk/tercela yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.
            Menurut ajaran Islam penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk al-qur’an da al-hadis. Jika kita perhatikan al-qur’an atau hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula yang mengacu kepada yang buruk. Diantara istilah yang mengacu kepada yang baik misalnyaal-hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, azizah dan al-birr.[1]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar