Three Cute Cherries


Kamis, April 17, 2014

FEED BACK KUIS SOAL BILANGAN KUANTUM KIMIATABEL QUIS Dan FEEDBACK
No
TABEL QUIS Dan FEEDBACK
No
Soal
Bilangan Kuantum
Jawaban
feedback
1
Berdasarakan tabel di bawah bilangan kuantum magnetik untuk jenis orbital 2p adalah.....
A.    0
Bilangan kuantum  magnetik yang mempunyai harga 0 adalah untuk jenis orbital s
B.     -1, 0, +1
Benar karena orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik untuk orbital p adalah -1, 0, +1
C.     +1, 0, -1
Salah meskipun orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik dimulai dari harga negatif terlebih dahulu
D.    +2,+1, 0,-1, -2
Ingat orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena dan harga m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik untuk orbital p adalah -1, 0, +1
E.     -2, -1, 0,+1, +2
Bilangan kuantum yang mempunyai harga -2, -1, 0, +1, +2 adalah untuk jenis orbital d sedangkan ini jenis orbitalnya p
2
Berdasarkan tabel dibawah jenis orbital untuk yang mempunyai jumlah orbital 5 adalah....
A.              4d
Benar, karena mempunyai harga n=4 dan l=2 jika mempunyai bilangan kuantum azimut =2 maka terletak pada orbital d.
jadi jawabannya adalah 4d
B.              4p
ingat orbital p hanya mempunyai 3 orbital
C.              3d
untuk jenis orbital betul terletak pada orbital d hanya lihat lagi harga bilangan kuantum utamanya yaitu=4
D.              3s
Lihat lagi harga bilangan kuantum utama dan magnetik
orbital s hanya memiliki satu orbital saja
E.               2s
Lihat lagi harga bilangan kuantum utama dan magnetik
orbital s hanya memiliki satu orbital saja
3
Berdasarkan tabel di bawah harga n, l, dan m untuk jenis orbital 3p adalah....
A. n=3 l=3 m=0
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p
B.  n=3 l=2 m=+1, 0, -1
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p
C.  n=3 l=1 m=+1, 0, -1
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p

D. n=3 l=1 m= -1, 0, +1
Betul untuk jenis orbital 3p mempunyai bilangan kuantum utama=3 bilanga kuantum azimut=1 dan bilangan kuantum magnetik -1, 0, +1
E.  n=3 l=0 m= -1, 0, +1
lihat lagi bilangan kuantum azimutnya
yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut 0 adalah jenis orbital s
4
Deret bilangan kuantum yang menyatakan kedudukan suatu elektron pada subkulit 3d adalah....
A. n=3 l=3 m=0 s= -1/2
lihat lagi harga bilangan kuantum azimut dan magnetik untuk jenis orbital d
B.  n=3 l=2 m=0 s= +1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
C.  n=3 l=2 m=-2 s= -1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
D. n=3 l=2 m=-1 s= -1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
E.  n=3 l=2 m=+2 s= +1/2
Benar bilangan kuantum utama=3 dan untuk bilangan kuantum azimutnya adalah 2 karena terletak pada orbital d dan bilangan kuantum magnetiknya adalah -2. -1. 0, +1, +2 karena m=-l,....,+l
5
Suatu atom mempunyai bilangan kuantum n=2, l=1 m=-1, 0, +1. letak subkulit atom tersebut adalah....
A.    2s
Lihat lagi bilangan kuantum azimutnya
B.     2p
Betul, karena bilangan kuantum utamanya=2 dan bilangan kuantum azimutnya adalah 1 yang menunjukan orbital p
C.     3s
ingat yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut=1 bukan orbital s
perhatikan kembali bilangan kuantum utamanya.
D.    3p
Kurang tepat lihat lagi bilangan kuantum utamanya
E.     3d
ingat yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut=1 bukan orbital d
perhatikan kembali bilangan kuantum utamanya.
No
Soal
Bentuk orbital
Jawaban
feedback
1
Berdasarkan gambar di bawah ini, yang menunjukan gambar orbital p adalah....
A.    II
kurang tepat ini gambar orbital f
B.     III
Kurang tepat ini gambar dari orbital d
C.     IV
Kurang tepat ini gambar dari jenis orbital s
D.    V
Kurang tepat ini gambar dari jenis orbital f
E.     VI
Betul karena orbital p mempunyai bentuk seperti balon terpilin.
2
Berdasarkan gambar di bawah yang menunjukan gambar dari orbital f  dan d adalah....
A.    I dan II
Kurang tepat gambar orbital I yatu bentuk orbital d sedangkan untuk gambar yang ke II yaitu bentuk orbital f
B.     III dan V
Kurang tepat gambar orbital III yatu bentuk orbital d sedangkan untuk gambar yang ke V yaitu bentuk orbital f
C.     IV dan V
Kurang tepat gambar orbital IV yatu bentuk orbital s sedangkan untuk gambar yang ke V yaitu bentuk orbital f
D.    IV dan I
Kurang tepat gambar orbital IV yatu bentuk orbital s sedangkan untuk gambar yang ke I yaitu bentuk orbital d
E.     V dan III
Betul gambar orbital V yaitu bentuk orbital f sedangkan untuk bentuk yang ke III yaitu gambar orbital d
3
Berdasarkan gambar di bawah perhatikan pernyataan berikut :
1.   Tingkat energi 1s, 2s dan 3s berbeda yang menyebabkan ukuran orbital berbeda
2.   Semakin jauh dari inti menyebabkan ukuran orbital 1s, 2s dan 3s berbeda
3.   Semakin besar nomor atom semakin besar ukuran orbital
4.Semakin besar harga bilangan kuantum utama, semakin besar pula ukuran orbitalnya.
orbital s2.jpg
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan pernyataan yang tepat adalah….
A.    1 dan 4
Betul yang menyebabkan ukuran suatu orbital berberda karena tingkat energinya berbeda dan semakin bertambahnya bilangan kuantum utama menyebabkan semakin jauh dari inti.
B.     3 dan 1
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
C.     3 dan 2
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
D.    3 dan 4
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
E.     3 saja
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
4
Berdasarkan animasi di bawah ini, bentuk orbital yang terdapat dalam animasi berikut adalah....
A.    s
Bentuk orbital s bulat seperti bola pejal
B.     p
Lihat lagi apa orbital p mempunyai bentuk seperti itu
C.     d
Betul ini adalah bentuk dari orbital
D.    f
Lihat lagi apa orbital p mempunyai bentuk seperti itu
E.     g
Periksa lagi apa ada orbital g
5
Berdasarkan bentuk orbital di bawah ini, jumlah elektron maksimum yang terdapat  didalamnya adalah....
A.    2
orbital s mempunyai jumlah elektron maksimum 2. gambar diatas bukan bentuk dari orbital s
B.     4
tidak ada bentuk orbital dengan elektron maksimum berjumlah 4 elektron
C.     6
Betul, elektron maksimum pada bentuk orbital di atas adalah 6 karena bentuk orbital d iatas merupakan gambar dari bentuk orbital p
D.    10
orbital d mempunyai jumlah elektron maksimum 10. gambar diatas bukan bentuk dari orbital d
E.     14
orbital f mempunyai jumlah elektron maksimum 14. gambar diatas bukan bentuk dari orbital f
No
Soal
Konfigurasi Elektron
Jawaban
feedback
1
Perhatikan gambar diagram orbital di bawah ini..
Berdasarkan diagram orbital harga n, l, m dan s yang tepat adalah....
lat3.jpg
A.    n=3 l=2 m=+1 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum magnetiknya
B.     n=3 l=1 m=-2 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut dan magnetiknya
C.     n=3 l=0 m=0 s= +1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut, magnetikdan spin nya
D.    n=3 l=2 m=-1 s= -1/2
Betul bilangan kuantum utama=3, azimut=3 karena terletak pada orbital d, magnetik -1=karena berakhir pada orbital dengan nilai -1 dan bilangan kuantum spi=-1/2 karena berakhir dengan spin mengarah ke bawah
E.     n=3 l=2 m=+2 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum  magnetiknya
2
Kalsium merupakan zat yang penting dalam tubuh. Kalsium mempunyai nomor atom 20 maka konfigurasi elektronnya adalah….

A.   
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
B.    
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
C.    
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
D.   
Betul Menurut prinsip Aufbau elektron akan mengisi orbital yang lebih rendah terlebih dahulu.
E.    
Ingat prinsip Aufbau (elektron akan mengisi energi yang lebih rendah terlebih dahulu)
3
Diketahui unsur X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut : Berdasarkan konfigurasi tentukan letak unsur X dalam tabel periodik (golongan dan perioda)….

A.    Gol  VIIA perioda 2
Lihat lagi bilangan kuantum utamanya
B.     Gol VII A perioda 4
Betul elektron valensi terakhir berada pada orbital maka unsur x terletak pada pada golongan VII A perioda 4
C.     Gol IVA perioda 5
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
D.    Gol VA perioda 7
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
E.     Gol II perioda 4
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
4
Udara merupakan campuran berbagai gas diantaranya oksigen, karbondioksida dan nitrogen. Oksigen mempunyai nomor atom 8, tentukan letak oksigen dalam tabel periodik (golongan dan perioda)….

A.    Gol IIA perioda 2
Periksa tabel periodik apakah di golongan II A terdapat oksigen?
B.     Gol IIA perioda 3
Lihat lagi elektron valensi terakhir dari oksigen
C.     Gol IIIA perioda 3
Lihat lagi elektron valensi terakhir dari oksigen
D.    Gol IIIA perioda 2
Periksa tabel periodik apakah di golongan IIi A terdapat oksigen?
E.     Gol VIA perioda 2
Betul, oksigen menpunyai konfigurasi elektron
berdasarkan konfigurasi maka letak oksigen dalam tabel periodik adalah pada golongan VIA perida 2
5
Konfigurasi elektron dalam orbitalnya untuk atom yang mempunyai nomor atom 24 adalah....

A.    a.jpg
Betul, tapi ada yang lebih stabil dari ini
B.     b.jpg
Betul, untuk mencapai kestabilannya maka dari orbital s satu elektron harus berpindah pada orbital d
C.     c.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan kaidah Hund (elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi 1 elektron)
D.    d.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan kaidah Hund (elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi 1 elektron)
E.     e.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan Asas Aufbau (pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu)


Soal
Bilangan Kuantum
Jawaban
feedback
1
Berdasarakan tabel di bawah bilangan kuantum magnetik untuk jenis orbital 2p adalah.....
tabel.jpg
A.    0
Bilangan kuantum  magnetik yang mempunyai harga 0 adalah untuk jenis orbital s
B.     -1, 0, +1
Benar karena orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik untuk orbital p adalah -1, 0, +1
C.     +1, 0, -1
Salah meskipun orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik dimulai dari harga negatif terlebih dahulu
D.    +2,+1, 0,-1, -2
Ingat orbital p memiliki bilangan kuantum azimut (l) =1
karena dan harga m=-l,....,+l jadi bilangan kuantum magnetik untuk orbital p adalah -1, 0, +1
E.     -2, -1, 0,+1, +2
Bilangan kuantum yang mempunyai harga -2, -1, 0, +1, +2 adalah untuk jenis orbital d sedangkan ini jenis orbitalnya p
2
Berdasarkan tabel dibawah jenis orbital untuk yang mempunyai jumlah orbital 5 adalah....
tabel.jpg
A.              4d
Benar, karena mempunyai harga n=4 dan l=2 jika mempunyai bilangan kuantum azimut =2 maka terletak pada orbital d.
jadi jawabannya adalah 4d
B.              4p
ingat orbital p hanya mempunyai 3 orbital
C.              3d
untuk jenis orbital betul terletak pada orbital d hanya lihat lagi harga bilangan kuantum utamanya yaitu=4
D.              3s
Lihat lagi harga bilangan kuantum utama dan magnetik
orbital s hanya memiliki satu orbital saja
E.               2s
Lihat lagi harga bilangan kuantum utama dan magnetik
orbital s hanya memiliki satu orbital saja
3
Berdasarkan tabel di bawah harga n, l, dan m untuk jenis orbital 3p adalah....
tabel.jpg
A. n=3 l=3 m=0
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p
B.  n=3 l=2 m=+1, 0, -1
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p
C.  n=3 l=1 m=+1, 0, -1
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut (l) dan magnetik (m)untuk jenis orbital p

D. n=3 l=1 m= -1, 0, +1
Betul untuk jenis orbital 3p mempunyai bilangan kuantum utama=3 bilanga kuantum azimut=1 dan bilangan kuantum magnetik -1, 0, +1
E.  n=3 l=0 m= -1, 0, +1
lihat lagi bilangan kuantum azimutnya
yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut 0 adalah jenis orbital s
4
Deret bilangan kuantum yang menyatakan kedudukan suatu elektron pada subkulit 3d adalah....
A. n=3 l=3 m=0 s= -1/2
lihat lagi harga bilangan kuantum azimut dan magnetik untuk jenis orbital d
B.  n=3 l=2 m=0 s= +1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
C.  n=3 l=2 m=-2 s= -1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
D. n=3 l=2 m=-1 s= -1/2
Kurang tepat dalam menentukan bilangan kuantum magnetiknya, ingat harga bilangan kuantum magnetik m=-l,....,+l
E.  n=3 l=2 m=+2 s= +1/2
Benar bilangan kuantum utama=3 dan untuk bilangan kuantum azimutnya adalah 2 karena terletak pada orbital d dan bilangan kuantum magnetiknya adalah -2. -1. 0, +1, +2 karena m=-l,....,+l
5
Suatu atom mempunyai bilangan kuantum n=2, l=1 m=-1, 0, +1. letak subkulit atom tersebut adalah....
A.    2s
Lihat lagi bilangan kuantum azimutnya
B.     2p
Betul, karena bilangan kuantum utamanya=2 dan bilangan kuantum azimutnya adalah 1 yang menunjukan orbital p
C.     3s
ingat yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut=1 bukan orbital s
perhatikan kembali bilangan kuantum utamanya.
D.    3p
Kurang tepat lihat lagi bilangan kuantum utamanya
E.     3d
ingat yang mempunyai harga bilangan kuantum azimut=1 bukan orbital d
perhatikan kembali bilangan kuantum utamanya.
No
Soal
Bentuk orbital
Jawaban
feedback
1
Berdasarkan gambar di bawah ini, yang menunjukan gambar orbital p adalah....
A.    II
kurang tepat ini gambar orbital f
B.     III
Kurang tepat ini gambar dari orbital d
C.     IV
Kurang tepat ini gambar dari jenis orbital s
D.    V
Kurang tepat ini gambar dari jenis orbital f
E.     VI
Betul karena orbital p mempunyai bentuk seperti balon terpilin.
2
Berdasarkan gambar di bawah yang menunjukan gambar dari orbital f  dan d adalah....
A.    I dan II
Kurang tepat gambar orbital I yatu bentuk orbital d sedangkan untuk gambar yang ke II yaitu bentuk orbital f
B.     III dan V
Kurang tepat gambar orbital III yatu bentuk orbital d sedangkan untuk gambar yang ke V yaitu bentuk orbital f
C.     IV dan V
Kurang tepat gambar orbital IV yatu bentuk orbital s sedangkan untuk gambar yang ke V yaitu bentuk orbital f
D.    IV dan I
Kurang tepat gambar orbital IV yatu bentuk orbital s sedangkan untuk gambar yang ke I yaitu bentuk orbital d
E.     V dan III
Betul gambar orbital V yaitu bentuk orbital f sedangkan untuk bentuk yang ke III yaitu gambar orbital d
3
Berdasarkan gambar di bawah perhatikan pernyataan berikut :
1.   Tingkat energi 1s, 2s dan 3s berbeda yang menyebabkan ukuran orbital berbeda
2.   Semakin jauh dari inti menyebabkan ukuran orbital 1s, 2s dan 3s berbeda
3.   Semakin besar nomor atom semakin besar ukuran orbital
4.Semakin besar harga bilangan kuantum utama, semakin besar pula ukuran orbitalnya.
orbital s2.jpg
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan pernyataan yang tepat adalah….
A.    1 dan 4
Betul yang menyebabkan ukuran suatu orbital berberda karena tingkat energinya berbeda dan semakin bertambahnya bilangan kuantum utama menyebabkan semakin jauh dari inti.
B.     3 dan 1
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
C.     3 dan 2
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
D.    3 dan 4
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
E.     3 saja
Lihat lagi apa nomor atom berpengaruh terhadap ukuran suatu orbital?
4
Berdasarkan animasi di bawah ini, bentuk orbital yang terdapat dalam animasi berikut adalah....
A.    s
Bentuk orbital s bulat seperti bola pejal
B.     p
Lihat lagi apa orbital p mempunyai bentuk seperti itu
C.     d
Betul ini adalah bentuk dari orbital
D.    f
Lihat lagi apa orbital p mempunyai bentuk seperti itu
E.     g
Periksa lagi apa ada orbital g
5
Berdasarkan bentuk orbital di bawah ini, jumlah elektron maksimum yang terdapat  didalamnya adalah....
A.    2
orbital s mempunyai jumlah elektron maksimum 2. gambar diatas bukan bentuk dari orbital s
B.     4
tidak ada bentuk orbital dengan elektron maksimum berjumlah 4 elektron
C.     6
Betul, elektron maksimum pada bentuk orbital di atas adalah 6 karena bentuk orbital d iatas merupakan gambar dari bentuk orbital p
D.    10
orbital d mempunyai jumlah elektron maksimum 10. gambar diatas bukan bentuk dari orbital d
E.     14
orbital f mempunyai jumlah elektron maksimum 14. gambar diatas bukan bentuk dari orbital f
No
Soal
Konfigurasi Elektron
Jawaban
feedback
1
Perhatikan gambar diagram orbital di bawah ini..
Berdasarkan diagram orbital harga n, l, m dan s yang tepat adalah....
lat3.jpg
A.    n=3 l=2 m=+1 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum magnetiknya
B.     n=3 l=1 m=-2 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut dan magnetiknya
C.     n=3 l=0 m=0 s= +1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum azimut, magnetikdan spin nya
D.    n=3 l=2 m=-1 s= -1/2
Betul bilangan kuantum utama=3, azimut=3 karena terletak pada orbital d, magnetik -1=karena berakhir pada orbital dengan nilai -1 dan bilangan kuantum spi=-1/2 karena berakhir dengan spin mengarah ke bawah
E.     n=3 l=2 m=+2 s= -1/2
Lihat lagi harga bilangan kuantum  magnetiknya
2
Kalsium merupakan zat yang penting dalam tubuh. Kalsium mempunyai nomor atom 20 maka konfigurasi elektronnya adalah….

A.   
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
B.    
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
C.    
Perhatikan jumlah elektronnya masih kurang dari 20
D.   
Betul Menurut prinsip Aufbau elektron akan mengisi orbital yang lebih rendah terlebih dahulu.
E.    
Ingat prinsip Aufbau (elektron akan mengisi energi yang lebih rendah terlebih dahulu)
3
Diketahui unsur X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut : Berdasarkan konfigurasi tentukan letak unsur X dalam tabel periodik (golongan dan perioda)….

A.    Gol  VIIA perioda 2
Lihat lagi bilangan kuantum utamanya
B.     Gol VII A perioda 4
Betul elektron valensi terakhir berada pada orbital maka unsur x terletak pada pada golongan VII A perioda 4
C.     Gol IVA perioda 5
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
D.    Gol VA perioda 7
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
E.     Gol II perioda 4
Lihat lagi elektron valensi terakhirnya.
4
Udara merupakan campuran berbagai gas diantaranya oksigen, karbondioksida dan nitrogen. Oksigen mempunyai nomor atom 8, tentukan letak oksigen dalam tabel periodik (golongan dan perioda)….

A.    Gol IIA perioda 2
Periksa tabel periodik apakah di golongan II A terdapat oksigen?
B.     Gol IIA perioda 3
Lihat lagi elektron valensi terakhir dari oksigen
C.     Gol IIIA perioda 3
Lihat lagi elektron valensi terakhir dari oksigen
D.    Gol IIIA perioda 2
Periksa tabel periodik apakah di golongan IIi A terdapat oksigen?
E.     Gol VIA perioda 2
Betul, oksigen menpunyai konfigurasi elektron
berdasarkan konfigurasi maka letak oksigen dalam tabel periodik adalah pada golongan VIA perida 2
5
Konfigurasi elektron dalam orbitalnya untuk atom yang mempunyai nomor atom 24 adalah....

A.    a.jpg
Betul, tapi ada yang lebih stabil dari ini
B.     b.jpg
Betul, untuk mencapai kestabilannya maka dari orbital s satu elektron harus berpindah pada orbital d
C.     c.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan kaidah Hund (elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi 1 elektron)
D.    d.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan kaidah Hund (elektron dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital terisi 1 elektron)
E.     e.jpg
Ingat pengisian elektron pada orbital berdasarkan Asas Aufbau (pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar